Hall of Fame
Showcase - black and white
 • Travel Documentary

  Mithun Haldar

 • Travel Documentary

  Manoj Kar

 • Travel Documentary

  Antara Roychowdhury

 • Travel Documentary

  Bob Matkodak

 • Travel Documentary

  Kaushik Dutta

 • Travel Documentary

  Kountik Mitra

 • Travel Documentary

  Sporsho Ahmed Niloy

 • Travel Documentary

  Bob Matkodak

 • Travel Documentary

  Sk Saito

 • Travel Documentary

  Anupam Guha

 • Travel Documentary

  Ashok Verma

 • Travel Documentary

  Ankita Adhikari

 • Travel Documentary

  Utpal Roy

 • Travel Documentary

  Subhamita Poddar

 • Travel Documentary

  Pinky Sanyal

 • Travel Documentary

  Sourav

 • Travel Documentary

  Bob Matkodak

 • Travel Documentary

  Rayhan Khan

 • Travel Documentary

  Banasree Sikdar

 • Travel Documentary

  Ujjal Das

 • Travel Documentary

  Sammya Brata Mullick

 • Travel Documentary

  Yusuf Shahriar Muntaqimā€ˇ

 • Travel Documentary

  Niloy Banerjee Himuā€ˇ

 • Travel Documentary

  Soumya Chatterjee